11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว